ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

FAMEX TOOLS Kft. által szervezett nyereményjátékokra vonatkozó adatkezelési gyakorlatról

 

 

1. Bevezető

1.1. Adatkezelő adatai

Adatkezelő neve: FAMEX TOOLS KFT.

székhely: 9021 Győr, Bajcsy-Zsilinszky út 51. III. em. 2.

Cégjegyzékszám: 08-09-015816

Cj. bejegyezve: Győri Törvényszék Cégbírósága

adószám: 14179583-2-08

képviselő: Imre Péter ügyvezető igazgató

Postai cím: 9027 Győr, Hűtőház utca 4.

email: office@famextools.hu

1.2. Jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy Adatkezelő tájékoztassa Önt az Adatkezelő által szervezett nyereményjátékok lebonyolítása céljából a nyereményjátékban résztvevők személyes adatainak kezeléséről, és az őket megillető adatvédelmi jogokról.  

Az Adatkezelő hivatalos Facebook vagy Instagramm oldalán az ott elérhető Nyereményjátékszabályzatban foglaltak alapján nyereményjátékot szervez. A nyereményjátékban való részvétel önkéntes. A játékban való részvétel feltétele a hozzájárulásuk megadása személyes adataik célhoz kötött kezeléséhez. A hozzájárulás megadása ráutaló magatartással történik, a Szervező hivatalos Facebook vagy Instagram oldalának like-olásával, megosztásával, vagy kommentelésével.

1.3. Az Adatkezelő számára fontos, hogy az Ön személyes adatait biztonságosan kezelje, azokat harmadik személynek kizárólag az Ön önkéntes, írásbeli hozzájárulásával adja át. Egyúttal biztosítja, hogy az Ön személyes adatait a GDPR-Rendelet és a vonatkozó magyar adatvédelmi jogszabályok, és nemzetközi ajánlások előírásainak megfelelően, illetve jelen tájékoztatóba foglaltak alapján jogszerűen, kizárólag az adatkezelési célhoz és mértékéhez feltétlenül szükséges mértékben kezeli. Adatkezelő profilalkotást vagy automatizált döntéshozatali eljárást nem végez. 

1.5. Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására. Erről az érintetteket a hivatalos Facebook, Intstagram oldalon vagy a honlapon történő közzététellel tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk a https://famextools.hu/ weboldalon érhetők el.

2. Tájékoztatás adatkezelési tevékenységeinkről

2.1. A nyereményjátékban való részvétel:

Érintettek köre: a nyereményjátékban résztvevő természetes személyek

 • Adatkezelés célja
 • Adatkezelés jogalapja
Kezelt adatok köre
 • Megőrzési idő
 • a nyereményjátékban való részvétel, lebonyolítás, sorolás, nyereményátadás és ezzel kapcsolatos kommunikáció
 • a résztvevő kifejezett, egyértelmű, önkéntes  hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont)
 • teljes név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, Facebook/Instagram profil
 • a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a nyereményjáték végéig, azaz a sorsolás lebonyolításáig és a nyeremény átvételi folyamat végéig kezeli

A nyereményjátékban résztvevők a Szervező által, személyes adataik kezelésével kapcsolatos adatkezelési tájékoztatót megismerték, elfogadták és tudomásul vették. A nyereményjátékban önkéntesen, fenti tájékoztató ismeretében vesznek részt. A játékban való részvétel feltétele a hozzájárulásuk megadása személyes adataik célhoz kötött kezeléséhez. A hozzájárulás megadása ráutaló magatartással  történik, a Szervező hivatalos Facebook vagy Instagram oldalának like-olásával, megosztásával, vagy kommentelésével.

2.2. Képfelvétel készítése és felhasználása a nyertesről 

Adatkezelő a nyertes külön hozzájárulása esetén a nyertesről a nyeremény  átvételekor képfelvételt készíthet, illetve külön hozzájárulás esetén azt megjelenítheti a hivatalos honlapján, illetve Facebook/Instragram oldalán.  

Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Kezelt adatok köre Megőrzési idő
Képfelvétel készítése a nyertesről a nyeremény átvételekor A nyertes kifejezett, egyértelmű, önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont) A nyertes képmása

 

A hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a felvétel készítését követő 3 hónapig
Képfelvétel felhasználása Adatkezelő Facebook/Instagram oldalán és hivatalos honlapján A nyertes kifejezett, egyértelmű, önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont) A nyertes képmása A hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a felvétel készítését követő 3 hónapig

Az adatok megismerésére kizárólag Adatkezelő erre feljogosított munkatársai célhoz kötötten jogosultak: ügyvezető, irodavezető, marketing munkatársak.

2.3. Adatkezelő adatokat a fentiekben meghatározottaktól eltérő célból - így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából – nem kezel, profilalkotást vagy automatizált döntéshozatalt nem végez, és nem továbbít adatot nemzetközi szervezetnek vagy az Európai Unión kívüli harmadik országnak sem. Adatkezelő adatvédelmi tisztviselő kinevezésére nem köteles. Adatkezelő jelen adatkezelési tevékenységei során további adatfeldolgozót nem vesz igénybe. 

3. Milyen jogok illetik meg Önt az adatkezelés során?

Az alábbiakban ismertetjük Önnel, hogy személyes adatai vonatkozásában milyen jogok illetik meg, a megkereséseket Adatkezelő postai vagy elektronikus levelezési címére küldheti el.

Adatkezelő a megkeresésekre 25 napon belül válaszol az Ön által megadott elérhetőségre. A megkeresésében, esetleges panaszában megadott személyes adatokat jogi kötelezettség alapján tároljuk, hiszen a megkeresésekre, panaszok megválaszolása törvényi kötelezettségünk. A jogszabályban előírt ideig, azaz az 5 év általános elévülési időig tároljuk, amelyet egy esetleges jogvita, peres eljárás során szükségessé váló igényérvényesítés indokol.  

3.1. Tájékoztatáshoz való jog 

Ön jogosult világos, érthető és átlátható tájékoztatást kérni Adatkezelőtől személyes adatai kezelését (különösen jogalapját, időtartamát, célját, címzettek körét illetően), és az Önt megillető jogokat illetően. Jelen Adatkezelési Tájékoztató célja is erre vonatkozik. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön az adott évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be. Ilyen esetben Adatkezelő költségtérítésre jogosult.  A tájékoztatást csak jogszabályban foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi rendelkezés megjelölésével, valamint a Hatósághoz fordulás lehetőségére és bírósági jogorvoslatra vonatkozó tájékoztatással.

3.2. Hozzáféréshez való jog

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e. Amennyiben folyamatban van, úgy jogosult a személyes adatai kezeléséhez hozzáférést és tájékoztatást kapni: 

adatkezelés céljai; az érinett az érintett személyes adatok kategóriái; címzettek, akik a személyes adatokat megismerik, az adatok tárolásának tervezett időtartama, ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai, az érintetti jogok bemutatása.

Ön jogosult az adatkezelés tárgyát képező személyes adatokról másolatot kapni. Amennyiben Ön további másolatokat kér a személyes adatairól, Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű díjat számíthat fel. Amennyiben Ön elektronikus úton nyújtotta be az erre vonatkozó kérelmet, az információkat az Adatkezelő elektronikus formában bocsátja az Ön rendelkezésére, kivéve ha ezt Ön postai úton vagy személyesen kéri. 

3.3. Helyesbítéshez és kiegészítéshez való jog

Ön jogosult kérni Adatkezelőtől az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését vagy a hiányos adatok kiegészítését. Ennek megtörténtéről a Adatkezelő az Ön számára visszaigazolást küld.

3.4. Törléshez való jog

Ön jogosult kérni a személyes adatai törlését, illetve Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha 

 • a személyes adatokra már nincsen szükség az eredeti célból,
 • Ön visszavonja hozzájárulását a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén
 • ha a sütik által adatkezelés jogos érdekét alátámasztó tényezők – mint a honlap rendeltetésszerű, biztonságos működése - már nem élvez elsőbbséget,
 • ha a személyes adatokat jogellenesen kezelték (például, ha Adatkezelő az Ön beleegyezése nélkül továbbította volna harmadik személynek), vagy
 • ha a személyes adatok törlését jogi kötelezettségként magyar vagy uniós jogszabály írja elő.

A törlési jog nem gyakorolható azokban az esetekben, amelyekben jogszabály írja elő az adatok kezelését, ilyen a vásárlóink személyes adatainak adójogi kötelezettség teljesítése céljából – pl. számviteli bizonylat formájában – történő tárolása. 

Amennyiben a törlési kérés jogszerű, Adatkezelő az elektronikusan tárolt adatok mellett a papír alapon kezelt adatokra és a biztonsági mentések adatállományára is kiterjeszti a törlést. 

3.5. Hozzájárulás visszavonásához való jog

Önnek joga van az adatkezelési hozzájárulását bármely időpontban, korlátozás nélkül visszavonni postai úton Adatkezelő postai címére vagy elektronikus úton a következő elérhetőségen: zsanett.sziklenka@famextools.hu A visszavonás nem érinti – a hozzájárulás visszavonása előtt – végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.  Ez esetben a Szervező haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül törli az érintettnek a hozzájárulása alapján kezelt személyes adatait. 

3.6. Tiltakozáshoz való jog

Ön tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen (i) ha a személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; (ii) ha az adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás. Az Adatkezelő a tiltakozás jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti és a kezelt személyes adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

3.7. Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha 

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amíg nem ellenőrizte a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenesnek minősül, azonban Ön ellenzi az adatok törlését,
 • Adatkezelőnek már nincs szüksége az Ön adataira, de Ön igénylei azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez. 

Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy elektronikus úton közöljük Önnel elutasításunk indokait, illetve tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

3.8. Panasztételi, jogorvoslati jog

Ön jogosult a személyes adatai kezelését illetően a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulni, panaszt benyújtani, illetve polgári pert kezdeményezni. 

A panaszokat a Hatóság abban az esetben vizsgálja ki, ha Ön korábban már megkereste a Társaságot a bejelentésben megjelölt jogainak gyakorlása kapcsán, és ennek a Adatkezelő nem tett eleget. 

Egyúttal tájékoztatjuk Önt a NAIH címéről, elérhetőségeiről, honlapcíméről. 

 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu
  Honlap: https://naih.hu/

Ön jogosult bírósághoz fordulni jogainak megsértésére hivatkozva. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per az Ön lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

4. Melyek a főbb irányadó jogszabályok adatkezelési tevékenységünkre?

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény - (Info tv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)